Bangkok International Motor Show 201524 March 2015
 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 , 00:03 น.   
(1) 2 3


 ข้อความที่ 1


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:22 น.


 ข้อความที่ 2


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:29 น.


 ข้อความที่ 3


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:29 น.


 ข้อความที่ 4


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:30 น.


 ข้อความที่ 5


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:30 น.


 ข้อความที่ 6


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:30 น.


 ข้อความที่ 7


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:31 น.


 ข้อความที่ 8


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:31 น.


 ข้อความที่ 9


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:32 น.


 ข้อความที่ 10


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:32 น.


 ข้อความที่ 11


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:33 น.


 ข้อความที่ 12


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:34 น.


 ข้อความที่ 13


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:40 น.


 ข้อความที่ 14


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:41 น.


 ข้อความที่ 15


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:41 น.


 ข้อความที่ 16


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:42 น.


 ข้อความที่ 17


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:42 น.


 ข้อความที่ 18


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:43 น.


 ข้อความที่ 19


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:45 น.


 ข้อความที่ 20


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:46 น.


 ข้อความที่ 21


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:46 น.


 ข้อความที่ 22


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:46 น.


 ข้อความที่ 23


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:47 น.


 ข้อความที่ 24


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:47 น.


 ข้อความที่ 25


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:48 น.


 ข้อความที่ 26


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:48 น.


 ข้อความที่ 27


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:48 น.


 ข้อความที่ 28


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:49 น.


 ข้อความที่ 29


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 00:49 น.


 ข้อความที่ 30
Like
 pupz_photo BMW Society #6692 25 มีนาคม 2558 02:51 น.


 ข้อความที่ 31
Like
 patty_ea BMW Society #2441 25 มีนาคม 2558 08:26 น.


 ข้อความที่ 32
ชอบมุมกล้องรูปที่ 28 มากครับ
รบกวนสอบถามนิดนึงครับ ว่าการจะถ่ายให้ได้มุมนี้ ต้องยืนอยู่ไกลๆแล้วซูมเข้ามา
หรือยืนใกล้รถแล้วถ่ายมุมต่ำครับ พยายามถ่ายให้ได้มุมนี้ ไม่เคยสำเร็จเลย 😢
 Bracken BMW Society #4193 25 มีนาคม 2558 08:37 น.


 ข้อความที่ 33


Bracken > รูปที่ 28 ผมอยู่ ที่บูธ Mercedes ฝั่งตรงข้ามครับ ย่อตัวลงเล็กน้อย ใช้ 200/f2 ยิง ระยะห่างน่าจะสัก ประมาณ 12 เมตรได้ครับ เลยได้ภาพนี้มาครับ
 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:12 น.


 ข้อความที่ 34


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:17 น.


 ข้อความที่ 35


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:17 น.


 ข้อความที่ 36
Like
 freetop4430 BMW Society #3827 25 มีนาคม 2558 09:43 น.


 ข้อความที่ 37


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:46 น.


 ข้อความที่ 38


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:46 น.


 ข้อความที่ 39


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:47 น.


 ข้อความที่ 40


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:52 น.


 ข้อความที่ 41


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:55 น.


 ข้อความที่ 42


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:55 น.


 ข้อความที่ 43


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:55 น.


 ข้อความที่ 44


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:56 น.


 ข้อความที่ 45


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:56 น.


 ข้อความที่ 46


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:56 น.


 ข้อความที่ 47


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:57 น.


 ข้อความที่ 48


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:57 น.


 ข้อความที่ 49


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 09:58 น.


 ข้อความที่ 50


 
 Jack BMW Society #1 25 มีนาคม 2558 10:00 น.


(1) 2 3

User Name Password